Trūcīgā statuss un maznodrošinātā statuss Valkas novadā

Pirms uzsāc rīkoties, izlasi  Ministru kabineta (turpmāks  MK) noteikumus Nr.299 (pieņemts 30.03.2010)

Trūcīgā statuss un maznodrošinātā statuss Valkas novadā balstās uz:

  1. MK noteikumiem Nr.299 (pieņemts 30.03.2010) "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu"; URL: https://likumi.lv/ta/id/207462-noteikumi-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisanu-par-trucigu
  2. MK noteikumiem Nr. 356 (pieņemts 20.06.2017) "Grozījumi MK 2010. gada 30. marta noteikumos Nr. 299 "Noteikumi par ģimenes vai atsevišķi dzīvojošas personas atzīšanu par trūcīgu""; URL: https://likumi.lv/ta/id/291869-grozijumi-ministru-kabineta-2010-gada-30-marta-noteikumos-nr-299-noteikumi-par-gimenes-vai-atseviski-dzivojosas-personas-atzisa...

Pieteikums

Pieteikums par trūcīgā statusa un/ vai maznodrošinātā statusa piešķiršanu adresējams Valkas novada Sociālajam dienestam Rūjienas iela 3D, Valkā.
Konkrētāk skatīt "SOCIĀLĀ DIENESTA APMEKLĒTĀJU PIEŅEMŠANAS LAIKI UN KONTAKTINFORMĀCIJA" URL: http://www.valka.lv/lv/valkas-novads-1/pasvaldiba-1/sociala-aizsardziba/socialais-dienests/socialais-dienests-kontakti
Valkas Sociālajā dienestā ar šo jautājumu  nodarbojas:
  • Vārds, Uzvārds: Inese Mūze
  • Ieņemamais amats: Sociālās palīdzības organizators 
  • Apmeklētāju pieņemšanas laiks: Pirmdienās, otrdienās, ceturtdienās: 8:30 – 12:00 ,13:00 – 16:30
  • Darba vieta: Sociālais dienests Rūjienas iela 3D, Valkā
  • Tālruņa numurs: 28687297
  • e-pasta adrese: inese.muze@valka.lv

Papildus informācija:

ONLYOFFICE for integration